Start

NEWSLETTER
Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące LRPO podaj swój adres e-mail!
Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości 
Ponad 47 mln zł na rozwój lubuskich przedsiębiorstw! PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Administrator ,  czwartek, 30 czerwca 2016

30 czerwca 2016 r. w urzędzie marszałkowskim podpisano aneksy – tzw. „Strategie wyjścia” – z lubuskimi funduszami pożyczkowymi i poręczeniowym. Dzięki tym umowom w kasach organizacji pozostanie łącznie ponad 47 mln zł, które zostaną przeznaczone na preferencyjne kredyty i poręczenia dla lubuskich firm. W wydarzeniu wzięła udział członek zarządu Alicja Makarska.

 
Dodatkowe wsparcie dla projektów z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków ,  czwartek, 09 czerwca 2016

W dniu 10 i 17 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o dokonaniu realokacji wolnych środków w ramach Priorytetu III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego” (z Działania 3.1 do Działania 3.2), w związku czym możliwe stało się zwiększenie dotychczasowego poziomu dofinansowania dla 4 wymienionych niżej projektów (z 50% do 70%) i kwoty przyznanego wsparcia z EFRR łącznie o 3 862 989,85 PLN (w stosunku do aktualnych kwot wynikających z aneksów do umów o dofinansowanie niniejszych projektów)*:

-     projekt pt. Termomodemizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dobiegniew (nr RPLB.03.02.00-08-009/08) – zwiększenie dotychczasowego dofinansowania z 1 620 643,73 PLN do 2 268 901,22 PLN, tj. o kwotę 648 257,49 PLN,

-     projekt pt. „Termomodemizacja Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowa Sól” (nr RPLB.03.02.00-08-013/08) – zwiększenie dotychczasowego dofinansowania z 2 644 317,33 PLN do 3 702 044,26 PLN, tj. o kwotę 1 057 726,93 PLN,

-     projekt pt. „Termomodemizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” (nr RPLB.03.02.00-08-002/08) – zwiększenie dotychczasowego dofinansowania z 2 273 886,46 PLN do 3 183 441,05 PLN, tj. o kwotę 909 554,59 PLN,

-     projekt pt. „Ekologiczny powiat - poprawa efektywności energetycznej w powiecie krośnieńskim z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii” (nr RPLB.03.02.00-08-012/08) – zwiększenie dotychczasowego dofinansowania z 3 118 627,09 PLN do 4 366 077,93 PLN, tj. o kwotę 1 247 450,84 PLN.

*wymienione projekty zostały złożone i otrzymały uprzednio wsparcie z LRPO w ramach konkursu Nr LRPO/3/1/2008

 

 
Dodatkowe wsparcie dla projektów własnych w ramach Działania 1.1. „Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie” PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków ,  poniedziałek, 06 czerwca 2016

W dniu 10 maja oraz 24 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o dokonaniu przesunięć wolnych środków w ramach mechanizmu elastyczności z Priorytetu II – VI  do Priorytetu I (w tym także realokacji z Działania 1.3 do Działania 1.1). W związku z tym, możliwe stało się zwiększenie poziomu (z 85% do 99%) i dofinansowania (łącznie o 6 961 915,71 PLN) dla 2 projektów własnych, realizowanych – w imieniu Województwa Lubuskiego – przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

 
Dodatkowe wsparcie dla projektów własnych z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej w ramach Działania 1.1. „Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie” PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków ,  środa, 11 maja 2016

W związku z dostępnością środków, w wyniku zastosowania mechanizmu elastyczności, tj. przesunięcia wolnych środków z Działań 2.4, 3.1, 5.1 oraz 6.1 do Działania 1.1, Zarząd Województwa Lubuskiego - w dniu  14 kwietnia 2016 r. - podjął decyzję o przyznaniu dodatkowego wsparcia (łącznie
w kwocie 8 383 133,77 PLN) dla 4 projektów własnych, realizowanych – w imieniu Województwa Lubuskiego - przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

 
Wytyczne w sprawie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach LRPO 2007-2013 (marzec 2016 r.) PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Katarzyna Kozłowska ,  środa, 06 kwietnia 2016

29 marca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zmieniającą zapisy Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

icon Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 29.03.2016 (1.66 MB)

 
Zwiększenie kwoty dofinansowania dla Projektu RPLB.03.02.00-08-048/12 pt. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze” PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków ,  czwartek, 24 marca 2016

Szanowni Państwo,

W związku z dostępnością środków, w wyniku zastosowania mechanizmu elastyczności, tj. przesunięcia wolnych środków między Osiami (z OP V i VI do OP III) i Działaniami LRPO (z 5.1, 6.1 i 6.2 do 3.2), Zarząd Województwa Lubuskiego - w dniu 22 marca 2016 r. - podjął decyzję o przyznaniu dodatkowego wsparcia dla projektu pt. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze” (RPLB.03.02.00-08-048/12), realizowanego przez Miasto Zielona Góra. Kwota dofinansowania uległa zwiększeniu (o 383 072,48 PLN) z 3 574 964,77 PLN do 3 958 037,25 PLN.

Dodatkowe środki z LRPO wiążą się z uprzednim wyrażeniem zgody przez Zarząd Województwa Lubuskiego (w dniu 21 maja 2015 r.) na rozszerzenie zakresu rzeczowego ww. projektu o kolejny obiekt oświatowy – Przedszkole Miejskie Nr 22. W wyniku tej zmiany zwiększeniu uległa całkowita wartość projektu z 4 205 840,91 PLN do 5 067 107,45 PLN, (tj. o 861 266,54 PLN) oraz wysokość wydatków kwalifikowalnych z 4 205 840,91 PLN na 4 656 514,42 PLN (tj. o 450 673,51 PLN). Wkład własny Beneficjenta zwiększył się z 630 876,14 PLN na 698 477,17 PLN (tj. o  67 601,03 PLN).  Poziom dofinansowania (84,9999999167824%) pozostał bez zmian.

 

 
Oświadczenie ws. VAT - zmiana terminu na 28 grudnia 2015 r. PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków ,  czwartek, 10 grudnia 2015

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi. W konsekwencji należy uznać, że samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

 
Dodatkowe wsparcie z EFRR dla projektu dofinansowanego w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/4.2.1/1/2014 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków ,  piątek, 18 grudnia 2015

Szanowni Państwo,
W dniu 15 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego – z uwagi na wolne środki w Działaniu 4.2 „Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej” – podjął decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu pt. „Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby dydaktyczne ŁWSH przy ul. Pszennej 2 w Żarach”, złożonego w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/4.2.1/1/2014 i realizowanego przez Łużycką Wyższą Szkołę Humanistyczną w Żarach. Kwota dofinansowania wzrosła (o 723 234,34 PLN) z 2 850 000,00 PLN na 3 573 234,34 PLN.

Poniżej zamieszczono zaktualizowaną listę projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu.

icon Zaktualizowana lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu LRPO/4.2.1/1/2014 (238.81 kB)

 
Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu otwartego Nr LRPO/1.1/1/2015 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków ,  wtorek, 15 grudnia 2015

Szanowni Państwo,

W dniu 15 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął - w formie Uchwały - decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu otwartego Nr LRPO/1.1/1/2015, dotyczącego Priorytetu I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 23 – Drogi regionalne/lokalne Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
W dniu 9 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał – w formie Uchwały – dofinansowanie w łącznej wysokości 7 690 498,33 PLN dla dwóch projektów własnych, realizowanych -  – w imieniu Województwa Lubuskiego – przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
W związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na ww. konkurs, Instytucja Zarządzająca LRPO w dniu 15 grudnia 2015 r. podjęła decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w formie stosownej Uchwały.

 
Dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach konkursu otwartego nr LRPO/1.1/1/2015 PDF Drukuj Email
Zamieszczone przez: Małgorzata Seńków ,  wtorek, 15 grudnia 2015

Szanowni Państwo!

W dniu 9 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania 2 projektom, które spełniły przyjęte przez Komitet Monitorujący LRPO kryteria formalne i merytoryczne oceny projektów w ramach konkursu otwartego Nr LRPO/1.1/1/2015 Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 23 – Drogi regionalne/lokalne. Łączna kwota przyznanego wsparcia wyniosła 7 690 498,33 PLN, z czego: EFRR – 2 190 498,33 PLN, budżet państwa – 5 500 000,00 PLN.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Siedziba Departamentu LRPO

znajduje się na

ul. Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

tel. (68) 456 51 00

fax (68) 456 51 01

Wnioski aplikacyjne w Gorzowie Wlkp. przyjmowane są w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich

Wydział Zamiejscowy Urzędu

ul. Łokietka 22

pokój 104

tel. (95) 739 03 86

66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, © Instytucja Zarządzająca 2009

Reklama